ภาควิชาฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการทำงาน

ภาควิชาฯ จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการทำงาน
ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9-12 และ 13-16 น.
ให้แก่
1) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เตรียมทำโครงงานพิเศษ
2) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงาน
3) ในกรณีมีที่นั่งว่างพิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีความสนใจ
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม (กรณีมีผู้เข้าอบรมเกินกว่าที่จะรองรับได้)
1) ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม (ห้ามขาด)
2) ความน่าสนใจของเหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม
3) ลำดับที่สมัคร
4) ชั้นปีที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

กิจกรรมที่ 1:
กิจกรรมเสริมทักษะ ด้าน EXCEL  เรื่อง  “การใช้ Visual Basic for Application บน MS-Excel เพื่อช่วยในการสร้างโปรแกรมสำหรับงานวิจัยและการใช้งาน”  โดย อ.ดร.คเณศร์  พันธุ์สวาสดิ์  ในวันเสาร์ที่ 7 และ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 9-12 และ 13-16 น. จำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง
(ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้อบรม:  เคยใช้งานโปรแกรม EXCEL และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์บน EXCEL มาก่อน

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมเสริมทักษะ ด้านการพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการทำงาน  เรื่อง “การจับประเด็น” โดย อ.ศศรส ใจจิตร์  จำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง ในวันเสาร์ที่ 7 และ 14 ตุลาคม 2560 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผู้อบรมต้องเลือกเข้าอบรมเพียงกลุ่มเดียว (ระยะเวลาการอบรม กลุ่มละ 6 ชั่วโมง)
–  กลุ่มที่ 1 เวลา 9-12 น. จำนวนไม่เกิน 20 ที่นั่ง
–  กลุ่มที่ 2 เวลา 13-16 น. จำนวนไม่เกิน 20 ที่นั่ง

สถานที่ฝึกอบรม:

           ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนของภาควิชาสถิติประยุกต์
อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
ทั้งนี้ภาควิชาจะประกาศให้ลงทะเบียนสมัครกิจกรรมดังกล่าวผ่านทาง google form ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะประกาศลิงก์ในหน้า FB และ เวปไซท์ของภาควิชาต่อไป
อาจารย์ผู้ประสานงานกิจกรรม: ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร
ประกาศ  วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น.