ภาควิชาสถิติประยุกต์ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอน ในโรงงาน ณ บริษัทยูแทคไทย จำกัด

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

สนับสนุนให้นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอน

ในโรงงาน ณ บริษัทยูแทคไทย จำกัด เมื่อวันที่ 30 – 31 พ.ค. 61