ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2565

🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉
ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
และ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรไท พลเสน
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
🔸ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน 🔸
ประจำปี 2565
#STATKMUTNB #scikmutnb #KMUTNB