ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉
ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565