ขอแสดงความยินดีกับ 🌟นางสาวธิดารัตน์ เชาวลิตร และ 🌟นางสาวกมลชนก ชิตโพธิ์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ
🌟นางสาวธิดารัตน์ เชาวลิตร และ
🌟นางสาวกมลชนก ชิตโพธิ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก 📌สมาคมประกันชีวิตไทย
จำนวนทุนละ 10,000 บาท
#ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
#STATKMUTNB