ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรไท พลเสน

🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉
ผศ.ดร.อรไท พลเสน
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564