ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ที่ได้รับทุนการศึกษา

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นทุนแบบต่อเนื่องจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
🌟นางสาววิภาดา ตระกูลรัตนโชค
📍ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี
🌟 นางสาวธีราภรณ์ ภิรมย์ไกรศักดิ์
📍ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย