ภาควิชาสถิติประยุกต์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Visual Basic for Application บน MS-Excel”

ภาควิชาสถิติประยุกต์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Visual Basic for Application

บน MS-Excel เพื่อช่วยในการสร้างโปรแกรมสำหรับงานวิจัยและการใช้งาน

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น.

โดยเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ 78-520

ภาพกิจกรรมวันแรก เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา AS และ ASB ที่เตรียมตัว

เพื่อให้มีทักษะรองรับการฝึกงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561