ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดี “นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส” นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดี

” นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส”
นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

ด้วยหัวข้อ การใช้ตัวแบบวางนัยเชิงเส้นทั่วไปในการประมาณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา