ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สอาด นิวิศพงศ์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”