ประกาศเลื่อนเวลาสอบวิชา Stat Package for Business (อ.กรองแก้ว)

ประกาศวิชา Stat Package for Business ของ อ.กรองแก้ว

 

เลื่อนเวลาสอบใหม่

เป็น วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

ภาคทฤษฎีสอบตามเวลาเดิม

ภาคปฏิบัติเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 7 ดังที่แจ้งนี้

มาตรงเวลา ใครไม่สะดวกให้มาพบอาจารย์กรองแก้ว พร้อมแสดงหลักฐานความจำเป็น

ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ก่อน 16:00 น.