ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรงบประมาณ เงินเหลือจ่ายและเงินจัดสรรค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรพิเศษ (หน่วยงาน) แผนงาน วิจัย กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

https://www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=410&fbclid=IwAR1jhqUTdvc1GuKQyh3mzxhZm57mLAPh1olXmQy-GVQVRaidKv7EKZHB_wA