ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค วิชา 040503001 Statistics in everyday life 1/2561

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่  1/2561

รายวิชา 040503001 Statistics in everyday life

สามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง