ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าหลังวันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน หรือยังไม่ลงทะเบียน