บุคลากรภาควิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

Email : chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th. ผลงานทางวิชาการ 

  รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม

  อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

  Email : wichitra.p@sci.kmutnb.ac.th. ผลงานทางวิชาการ 

   รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

   ผู้อำนวยการโครงการ SMAST

   Email : thitanon.c@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

    ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

    อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

    Email : krongkaew.w@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

     รศ. ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

     อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

     Email : saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th ผลงานทางวิชาการ 

      รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

      รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

      Email : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th ผลงานทางวิชาการ 

       อ.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

       อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

       Email : piyachat.l@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

        ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

        ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

        Email : suvimol.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

         ผศ.ดร.อรไท พลเสน

         อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

         Email : orathai.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

          ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

          หัวหน้าสาขาสถิติประยุกต์

          Email : siraprapa.m@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

           ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

           อาจารย์ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

           Email : noocharin.t@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

            รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

            อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

            Email : sa-aat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

             ผศ.บุญกอง ทะกลโยธิน

             อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

             Email : boonkong.d@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

              ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

              อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

              Email : jeerapa.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

               ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

               หัวหน้าสาขาสถิติธุรกิจ และการประกันภัย

               Email : uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                อ.สถาพร เทพสัมฤทธิ์พร

                อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                Email : sthapornt@kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                 รศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

                 อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                 Email : suparat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                  ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

                  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย
                  และงานบริการวิชาการ

                  Email : nuanpan.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                   ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

                   อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                   Email : pianpool.k@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                    ผศ.ดร.วิกานดา ผาพันธ์

                    อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                    Email : wikanda.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                     ผศ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์

                     ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

                     Email : kanita.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                      ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์

                      อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                      Email : kobkun.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                       ดร. มูรตี สมบูรณ์

                       อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                       Email : murati.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                        ดร. วิลาสินี ปีระจิตร

                        อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                        Email : wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                         ละอองแก้ว พาบุ

                         เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                         Email : la_ongkaewp@kmutnb.ac.th

                          สุมิตรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

                          เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                          Email : sumitra.i@sci.kmutnb.ac.th

                           รัตพงษ์ อัมพวา

                           เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                           Email : ruttapong.u@sci.kmutnb.ac.th