บุคลากรภาควิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

Email : chanaphunc@kmutnb.ac.th.

ผลงานทางวิชาการ 

  รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม

  หัวหน้าสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

  Email : wpy@kmutnb.ac.th.

  ผลงานทางวิชาการ 

   รศ.ฐิตินนท์ จารุโรจน์กีรติ

   ผู้อำนวยการโครงการ SMAST

   Email : wsc@kmutnb.ac.th

   ผลงานทางวิชาการ

    ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

    อาจารย์ประจำภาควิชา

    Email : kws@kmutnb.ac.th

    ผลงานทางวิชาการ

     รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

     รองหัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์ มจพ.

     Email : swns@kmutnb.ac.th.

     ผลงานทางวิชาการ 

      รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

      ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

      Email : yupaporna@kmutnb.ac.th

      ผลงานทางวิชาการ 

       อ.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

       ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา

       Email : piyachat.l@sci.kmutnb.ac.th

       ผลงานทางวิชาการ 

        ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

        ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

        Email : num_pung@yahoo.com

        ผลงานทางวิชาการ 

         ผศ.ดร.อรไท พลเสน

         เลขาภาควิชา

         Email : pol_polsen@yahoo.com

         ผลงานทางวิชาการ 

          ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

          หัวหน้าสาขาสถิติประยุกต์

          Email : srm@kmutnb.ac.th

          ผลงานทางวิชาการ 

           ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

           อาจารย์ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

           Email : noocharint@kmutnb.ac.th

           ผลงานทางวิชาการ 

            รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

            อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

            Email : snw@kmutnb.ac.th

            ผลงานทางวิชาการ 

             อ.บุญกอง ทะกลโยธิน

             อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

             Email : bkdth@yahoo.com

             ผลงานทางวิชาการ 

              ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

              อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

              Email :  jsj@kmutnb.ac.th

              ผลงานทางวิชาการ 

               ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

               อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

               Email : uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.th

               ผลงานทางวิชาการ 

                อ.สถาพร เทพสัมฤทธิ์พร

                อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                Email : sthapornt@kmutnb.ac.th

                ผลงานทางวิชาการ 

                 ผศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

                 อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                 Email : suparatn@kmutnb.ac.th

                 ผลงานทางวิชาการ 

                  ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

                  อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                  Email : nuanpan.n@sci.kmutnb.ac.th

                  ผลงานทางวิชาการ 

                   ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

                   อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                   Email : pianpool.k@sci.kmutnb.ac.th

                   ผลงานทางวิชาการ 

                    ดร.วิกานดา ผาพันธ์

                    อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                    Email : wikanda.p@sci.kmutnb.ac.th

                    ผลงานทางวิชาการ 

                     ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์

                     อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                     Email : kanita.p@sci.kmutnb.ac.th

                     ผลงานทางวิชาการ 

                      ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์

                      อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                      Email : kobkun.r@sci.kmutnb.ac.th

                      ผลงานทางวิชาการ 

                       ดร. มูรตี สมบูรณ์

                       อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                       Email : murati.s@sci.kmutnb.ac.th

                       ผลงานทางวิชาการ 

                        ดร. วิลาสินี ปีระจิตร

                        อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                        Email : wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.th

                        ผลงานทางวิชาการ 

                         ละอองแก้ว พาบุ

                         เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                         Email : la_ongkaewp@kmutnb.ac.th

                          สุมิตรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

                          เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                          Email : sumitra.i@sci.kmutnb.ac.th

                           รัตพงษ์ อัมพวา

                           เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                           Email : ruttapong.u@sci.kmutnb.ac.th

                            กิตติพงษ์ จันสุตะ

                            นักวิชาการคอมพิวเตอร์

                            Email : kittipong.j@sci.kmutnb.ac.th