บุคลากรภาควิชาสถิติประยุกต์

รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

Email : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th 
ผลงานทางวิชาการ 

  ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

  รองหัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

  Email : chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th. ผลงานทางวิชาการ 

   รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

   ผู้อำนวยการโครงการ SMAST

   Email : thitanon.c@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

    ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

    อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ

    Email : krongkaew.w@sci.kmutnb.ac.tผลงานทางวิชาการ

     รศ. ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

     ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
     และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

     Email : saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th 
     ผลงานทางวิชาการ 

      อ.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศ

      Email : piyachat.l@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

       ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

       ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

       Email : suvimol.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

        ผศ.ดร.อรไท พลเสน

        อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

        Email : orathai.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

         ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

         ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
         สาขาวิชาสถิติประยุกต์

         Email : siraprapa.m@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

          ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

          อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

          Email : noocharin.t@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

           ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

           อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

           Email : sa-aat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

            ผศ.บุญกอง ทะกลโยธิน

            อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

            Email : boonkong.d@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

             ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

             อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

             Email : jeerapa.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

              ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

              ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
              สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

              Email : uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

               อ.สถาพร เทพสัมฤทธิ์พร

               อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์
               (ลาศึกษาต่อ)

               Email : sthapornt@kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                รศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

                อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                Email : suparat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                 ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

                 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
                 และวิเทศสัมพันธ์

                 Email : nuanpan.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                  ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

                  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
                  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

                  Email : pianpool.k@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                   ผศ.ดร.วิกานดา ผาพันธ์

                   ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบัณฑิตศึกษา
                   และบริการวิชาการ

                   Email : wikanda.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                    ผศ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์

                    ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

                    Email : kanita.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                     ดร. กอบกุล รวีสวัสดิ์

                     เลขานุการภาควิชาสถิติประยุกต์

                     Email : kobkun.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                      ดร. มูรตี สมบูรณ์

                      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสหกิจศึกษา

                      Email : murati.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

                       ดร. วิลาสินี ปีระจิตร

                       ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัสดุ

                       Email : wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                        ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์

                        อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

                        Email : chonnikarn.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                         สุมิตรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

                         ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

                         Email : sumitra.i@sci.kmutnb.ac.th

                          รัตพงษ์ อัมพวา

                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                          Email : ruttapong.u@sci.kmutnb.ac.th

                           ชรินธร บุญภิละ

                           นักวิชาการการศึกษา

                           Email : charindhorn.b@sci.kmutnb.ac.th

                            คณวัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์

                            นักวิชาการการศึกษา

                            Email : kanawat.r@sci.kmutnb.ac.th