บุคลากรภาควิชาสถิติประยุกต์

 

คณาจารย์

 

ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

Email : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th
ผลงานทางวิชาการ 

  ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

  รองหัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

  Email : chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th. ผลงานทางวิชาการ 

   รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

   ผู้อำนวยการโครงการ SMAST

   Email : thitanon.c@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

    ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

    Email : saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th
    ผลงานทางวิชาการ 

     อ.ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

     ผู้ประสานงานโครงงานพิเศษและฝึกงาน

     Email : piyachat.l@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

      ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      สาขาวิชาสถิติประยุกต์

      Email : suvimol.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

       ผศ.ดร.อรไท พลเสน

       อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

       Email : orathai.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

        ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

        อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

        Email : siraprapa.m@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

         ผศ.ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

         อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

         Email : noocharin.t@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

          ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์

          อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

          Email : sa-aat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

           ผศ.บุญกอง ทะกลโยธิน

           อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

           Email : boonkong.d@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

            ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร

            อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

            Email : jeerapa.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

             ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

             ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
             สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

             Email : uraiwan.j@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

              อ.สถาพร เทพสัมฤทธิ์พร

              อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

              Email : sthaporn.t@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

               รศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์

               อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

               Email : suparat.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                รศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

                ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

                Email : nuanpan.n@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                 ผศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

                 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
                 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

                 Email : pianpool.k@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                  ผศ.ดร.วิกานดา ผาพันธ์

                  ผู้ประสานงานบริการวิชาการ

                  Email : wikanda.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                   ผศ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์

                   ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

                   Email : kanita.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                    อ.ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์

                    เลขานุการภาควิชาสถิติประยุกต์

                    Email : kobkun.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                     อ.ดร.มูรตี สมบูรณ์

                     ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสหกิจศึกษา

                     Email : murati.s@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ

                      อ.ดร.วิลาสินี ปีระจิตร

                      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัสดุ

                      Email : wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                       อ.ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์

                       ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

                       Email : chonnikarn.r@sci.kmutnb.ac.thผลงานทางวิชาการ 

                         

                        เจ้าหน้าที่

                         

                        สุมิตรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

                        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

                        Email : sumitra.i@sci.kmutnb.ac.th

                         รัตพงษ์  อัมพวา

                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                         Email : ruttapong.u@sci.kmutnb.ac.th

                          ชรินธร บุญภิละ

                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                          Email : charindhorn.b@sci.kmutnb.ac.th

                           คณวัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์

                           นักวิชาการคอมพิวเตอร์

                           Email : kanawat.r@sci.kmutnb.ac.th

                            นุชนาฏ ขำคง

                            นักวิชาการศึกษา

                            Email : nutchanat.k@sci.kmutnb.ac.th