บริษัท อาร์เอฟเอส ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพงานปฏิบัติการ (Operation QA Officer)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลการตรวจเชิงสถิติงานปฏิบัติการ
 • จัดทำคู่มือการทำงานต่าง ๆ ในระบบคุณภาพเช่น GMP, HACCP, ISO, Internal and External Audit
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามความเกี่ยวข้องงานรับประกันคุณภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์อุตสหกรรม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทนต่อแรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้าน GMP, HACCP, ISO9001, มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2688-6555