บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐวดี  ทองอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ภาควิชาสถิติประยุกต์ ที่

ได้รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560 

ซึ่งทุนนี้พิจารณาจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความพฤติกรรมดี โดยให้ทุนต่อเนื่อง 3 ปี

จำนวนเงิน 30,000 บาท/ปีการศึกษา (วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2561)