บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์

วันพุธที่  9 มกราคม 2562

อาจารย์สุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ และคณะ จาก บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มาร่วมสวัสดีปีใหม่ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์