นักศึกษารับรางวัล และทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2561

พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ
ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2560 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุด

ของสาขาวิชาที่สังกัดและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

  1. นางสาวกุลธิดา คาวินวิทย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  2. นางสาววริศรา อั้นจุกฉุน สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  1. นางสาวบุษบงก์ คชินทรโรจน์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2560 มีผลการเรียนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของสาขาวิชาที่สังกัด

และมีผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา เช่น proceedings ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

  1. นายณัฐกานต์ แก้วหย่อง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์