นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7