นักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงโปสเตอร์ผลงานสหกิจศึกษา มารับใบเกียรติบัตรได้ที่ภาควิชาสถิติประยุกต์

นักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงโปสเตอร์ผลงานสหกิจศึกษา มารับใบเกียรติบัตรได้ที่ภาควิชาสถิติประยุกต์
กับ รัตพงษ์ อัมพวา (พี่ปอนด์)