ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องต่างๆ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ใบเสนอหัวข้อสัมมนา     Download
ตำราวิชาทฤษฏีสถิติ 1     Download
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษและคู่มือ     Download
อนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์     Download
แบบประเมินผลการสอบหัวข้อ     Download
บว.51     Download
เอกสารคู่มือฝึกงาน     Download
โปรแกรม R     Download
โปรแกรม R-Studio     Download
คู่มือการใช้ฐานข้อมูลฝึกงานและโครงงานพิเศษ สำหรับนักศึกษา     Download
คู่มือการใช้ฐานข้อมูลฝึกงานและโครงงานพิเศษ สำหรับอาจารย์     Download