ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องต่างๆ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ใบเสนอหัวข้อสัมมนา    

Download

ตำราวิชาทฤษฏีสถิติ 1    

Download

แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษและคู่มือ    

Download

อนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์    

Download

แบบประเมินผลการสอบหัวข้อ    

Download

บว.51    

Download

เอกสารคู่มือฝึกงาน    

Download

โปรแกรม R    

Download

โปรแกรม R-Studio    

Download