ความเชื่อมโยงของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณภาพการศึกษา

ความเชื่อมโยงของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณภาพการศึกษา

tqf-430x280

สื่อการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม
ดาวน์โหลด