ขอแสดงความยินดีกับ นงนุช แสงสุระ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ 👉นงนุช แสงสุระ 👈
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ❣ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
และ ❣ ศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
💁ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง
📗”A New Nonparametric Tukey CUSUM-MA Control Charts for Detecting Mean Shift”
📕การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Advances in Science, Engineering and Technology (ICASET-2021)
📘 ณ เมือง Puducherry ประเทศอินเดีย ในรูปแบบออนไลน์
🗓ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2564
#ปโท #ปเอก #ปโท_เอกสถิติ #Stat_KMUTNB #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #เรียนต่อปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาเอก #Phd #Stat #statistics #KMUTNB