ขอแสดงความยินดีกับ สิทธิกรณ์ คำรอด ได้รับรางวัล 🏆Certificate of Best Paper 🏆

ขอแสดงความยินดีกับ👉 สิทธิกรณ์ คำรอด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ❣ศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
และ ❣ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
👉ที่ได้รับรางวัล 🏆Certificate of Best Paper 🏆
📘จากการนำเสนอบทความ The Exact Solution of Average Run Length on Modified EWMA Control Chart for Moving Average with Exogenous Variables Models
📌 การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Advances in Science,
Engineering and Technology (ICASET-2021)
📶 ณ Puducherry ประเทศอินเดีย ในรูปแบบออนไลน์
📅 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2564
#ปโท #ปเอก #ปโท_เอกสถิติ #Stat_KMUTNB #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #เรียนต่อปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาเอก #Phd #Stat #statistics #KMUTNB