ขอแสดงความยินดีกับ👉 วิสุนีย์ ผักกาด นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ👉 วิสุนีย์ ผักกาด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ❣️ศ.ดร. สอาด นิวิศพงศ์
และ ❣️รศ.ดร. สุภารัตน์ นิวิศพงศ์
💁ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “Symmetry”
📤 อยู่ในฐานข้อมูล SCIE ถูกจัดอยู่ใน Q2
📗 เรื่อง “Bayesian Estimation for the
Coefficients of Variation of Birnbaum–Saunders Distributions”
📮สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่
📀DOI: 10.3390/sym13112130
หรือ https://www.mdpi.com/2073-8994/13/11/2130/htm