ขอแสดงความยินดีกับ👉 พัชรี มณีรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ👉 พัชรี มณีรัตน์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ❣️ศ.ดร. สอาดนิวิศพงศ์
และ ❣️รศ.ดร. สุภารัตน์ นิวิศพงศ์
💁ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “PLOS ONE”
🇶🇦อยู่ในฐานข้อมูล SCIE ถูกจัดอยู่ใน Q1
📗 เรื่อง “Simultaneous confidence intervals for all pairwise comparisons of the means of delta-lognormal distributions with application to rainfall data”
📮สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่
📀DOI: 10.1371/journal.pone.0253935
หรือ
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0253935&fbclid=IwAR1ApI4G7W3-p1C6xWCCWSCltpCI97MDt0yxeCWDLHjchqDAHHJ5OmWXp0w