ขอแสดงความยินดีกับ👉 นงนุช แสงสุระ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ👉 นงนุช แสงสุระ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ❣️ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
และ ❣️ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
💁ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “Intelligent Automation and Soft Computing”
🇶🇦อยู่ในฐานข้อมูล SCIE ถูกจัดอยู่ใน Q3
📗 เรื่อง “Mixed Moving Average-Cumulative Sum Control Chart for Monitoring Parameter Change”
📮สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่
📀DOI :10.32604/iasc.2022.019997
หรือ
https://www-techscience-com.translate.goog/iasc/v31n1/44321?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=nui%2Cop%2Csc&fbclid=IwAR1-fPMerx6ra6o-ZNsBaDBRbeNrqsfubByy2sd4VgPUOiejX-w87HGlpRY