ขอแสดงความยินดีกับ👉 นงนุช แสงสุระ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ👉 นงนุช แสงสุระ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ❣️ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
และ ❣️ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
💁ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “Thailand Statistician”
🇶🇦อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ถูกจัดอยู่ใน Q4
📗 เรื่อง “Mixed Tukey-Double Moving Average for Monitoring of Process Mean”
ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานที่นำเสนอก่อนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ของหลักสูตรปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข
📮สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่
📀 https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/thaistat/article/view/245244?fbclid=IwAR1-fPMerx6ra6o-ZNsBaDBRbeNrqsfubByy2sd4VgPUOiejX-w87HGlpRY