ขอแสดงความยินดีกับ👉 จุฑามาศ บุญรัศมี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ👉 จุฑามาศ บุญรัศมี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
และ รศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์
💁ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร “Lobachevskii Journal of Mathematics”
(novice driver badge)อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
📗 เรื่อง “An Optimal Threshod Selection Approach for the Value at Risk of the Extreme Events”