ขอแสดงความยินดีกับ🎉 อาจารย์ ดร.วิลาสินี ปีระจิตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉
อาจารย์ ดร.วิลาสินี ปีระจิตร
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564