ขอแสดงความยินดีกับ🎉 อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉
อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564