ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาสถิติประยุกต์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

🎉ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาสถิติประยุกต์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้ง 3 ท่าน คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพิน สุนทรวัฒน์
❣สังกัด สถาบันเทคโนโลนีปทุมวัน
2. อาจารย์ ดร.นพดล ยศบุญเรือง
❣สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา
3. อาจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์
❣สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ