ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก งานรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกด้วยครับ

งานรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จะจัดขึ้น

ในวันที่ 7 มกราคม 2562
(วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)