ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิชา Mathematics for Business and Industry

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิงอร อุดมหรัญ, นางสาวจิราภรณ์ ปลอดห่วง และนางสาวมานิดา ทองยาน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิชา Mathematics for Business and Industry
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในหัวข้อ
“การประมาณค่าเบี้ยประกันที่แท้จริงที่ค่าสินไหมทดแทนรวมภายใต้การแจกแจงเอ็กซ์โพเนนติเอดเทคไวบูลล์แบบตัดปลาย”
(Estimating the Pure Premium for Aggregate Claim Under Truncated Exponentiated Weibull Distribution) ซึ่งมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล และ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม
และขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย