ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสถิติประยุกต์ ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมนานาชาติ (IMECS 2018) ที่ฮ่องกง

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล

การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) และพิจารณาให้นำบทความคัดย่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2018
(IMECS 2018)

ซึ่งจัดลำดับให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก

จากภาควิชาสถิติประยุกต์ ได้รับรางวัล 

รางวัล : Certificate of Merit on Data Mining and Applications
หัวข้อการบรรยาย : Efficiency of Single SNP analysis and Sequence Kernel Association Test
in Genome-wide Association Analysis              
โดย นางสาวสิรกัลยา สุขขี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา Prof. Dr. Fazil Baksh และ ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

อ่านข้อมูลและรางวัลที่ได้รับเพิ่มเติมได้ที่ : Click here