ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้รับรางวัลได้แก่

1. ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย ( Oral Presentation )
2. ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย ( Oral Presentaion )

การเปรียบเทียบนโยบายการจองที่นั่งในตัวแบบการจองเกิน สำหรับลูกค้า 2 ระดับชั้น สำหรับความต้องการจองแบบไม่คงที่

นางสาว จันทริกา พรมสี
นางสาว อารียา ศรีกาญจนรุ่ง
นาย ชาญวิทย์ จับใจนาย

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.มูรตี สมบูรณ์


การกำหนดราคาประกันภัยรถยนต์โดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป : กรณีศึกษา บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย

นางสาว ณัชชา ลาภเวธี
นางสาว อภิษฎา เสริมศาสตร์
นางสาว อัญชุลีพร ไทยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การวิเคราะห์เเนวโน้มเเละการพยากรณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่มีค่าเกินมาตราฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ขอนแก่น เเละกรุงเทพมหานคร

นางสาว ฐานิกา ลิ้มสุวรรณ
นางสาว กัลฑมาศ ลือมอญ
นางสาว วิศรุดา ทะเเพงพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมและวิธีการพยากรณ์โดยตัวแบบ ARIMA

นาย ณัฐนนท์ ศิริโพธิ์
นาย ณัฐพงศ์ มงคลรัตนะชัย
นาย ชญานิน วิฑูรย์พิศาลศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การประเมินคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปร

นางสาว พรรณพักตร์ แก้วน้อย
นางสาว ทิพย์เกษร คนเพียร
นาย ณัฐภัทร สิงห์สูง

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยการคลอดก่อนกำหนด

นางสาว กิตติยา เสือบุญทอง
นางสาว วรัญชลี หนูแสง
นางสาว เบญจภรณ์ พลวี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การประมาณค่าพารามิเตอร์การแจกแจงค่าสุดขีดของปริมาณน้ำไหลลงอ่างของเขื่อนภูมิพลโดยวิธีโมเมนต์เชิงเส้น

นางสาว กัญญา กันตะภัทรสกุล
นางสาว สิริรัตน์ บู่ศรี
นางสาว สุขุมาลย์ บุญศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยของโรคที่มียุงเป็นพาหะ

นางสาว ณิชกานต์ ชูสมบัติ
นางสาว ธัญกมล ถานัดดี
นางสาว สุภาพรรณ ภู่ศรัทธา

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุม EWMA, Mixed EWM-TUKEY, CUSUM, Mixed CUCUM-TUKEY เมื่อกระบวนการมีลักษณะไม่สมมาตร

นางสาว กัญญาณัฐ ก่ำเกลี้ยง
นางสาว นันทัชพร ตุ่นกลาง
นางสาว วงศ์จันทร์ธรณ์ จั่นศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การพยากรณ์เชิงสถิติสำหรับจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย

นางสาว ณัฐพร บำรุง
นางสาว ทักษพร สวธานนท์
นางสาว อัญชลีพร บุญมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์


ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

การออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับไม้พะยูงของเกษตรกรไท

นางสาว รตวรรณ ยุติธรรม
นาย ปิยปราณ ศิกษมัต
นาย นนทวัฒน์ นุกูลประทีป

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิลาสินี ปีระจิตร