ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัย “The 14th IMT-GT”

นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัย ที่ประขุมวิชาการ

The 14th IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand) International Conference on Mathematics,

Statistics and Their Applications,8-10 December 2018, Crytal Hotel ,Hat Yai,Songkha.

นางสาวจุฑามาศ บุญรัศมี นักศึกษาระดับปริญญาเอก

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ

                                       1.  ผศ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

                                       2.  ผศ.ดร.วินัย โพธิสุวรรณ์