ขอเชิญพี่น้อง Graduate Stat_KMUTNB ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกรกช ศิลปกอบ

🙋‍♀️🙋‍♂️ขอเชิญพี่น้อง Graduate Stat_KMUTNB ร่วมแสดงความยินดีกับ 👉นายกรกช ศิลปกอบ👈
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ❣️ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
❣️ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
และ ❣️อ.ดร.ระพิน สุนทรวัฒน์
💁ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง
📗”Numerical Approximation of the Average Run Length on a Modified EWMA Control Chart for an ARX(1,1) Process with Exponential White Noise”
📕การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Mathematic, Statistics and Applied Science (ICMASTAS-21)
📘ณ เมืองจอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน์
🗓ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564