ขอเชิญพี่น้อง Graduate Stat_KMUTNB ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัท ทองศักดิ์

🙋‍♀️🙋‍♂️ขอเชิญพี่น้อง Graduate Stat_KMUTNB ร่วมแสดงความยินดีกับ 👉นายณัฐภัท ทองศักดิ์👈
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ❣️รศ.ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน

💁ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง
📗”Classes of Dual to Modified Ratio Estimators for Estimating Population Mean in Simple Random Sampling”
📕การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021 Research, Invention, and Innovation Congress(2021 RI2C)
📘ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์
🗓ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564