ข้อมูลหน่วยรับฝึกงานของรุ่นพี่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ไทยไพบูลย์ประกันภัย 
เมืองไทยประกันชีวิต 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร 
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 
ชลบุรี-ทูลส์-แอนด์-ดายส์ 
ไทยประกันชีวิต 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์-ประชาชื่น 

SOMPO-INSURANCE 
ทีโอที 
วิริยะประกันภัย 
สหประกันชีวิต 
FINANSIA 

ITOPPLUS 
สำนักงานประกันสังคม-สำนักจัดระบบบริการทางการเเพทย์ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ-กองสถิติสังคม 
TRIPLE-BROKER 

TRUE 
บิ๊กเฮิร์บ-คอร์เปอเรชั่น 
สหมิตรกิจการ 
การไฟฟ้านครหลวง-เขตนนทบุรี 
Allianz-AYUDHYA 

กรุงไทยพานิชประกันภัย 
VIPHAT 
เทเวศประกันภัย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-เขต-3 
NAMSIN-ประกันภัย 

สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช 
โรงพยาบาลศิริราช 
สหกรณ์ออมทรัพย์-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย