กำหนดยื่นเอกสารหัวข้อโครงงานพิเศษ 1

กำหนดยื่นเอกสารหัวข้อโครงงานพิเศษ 1

ให้นักศึกษาตรวจสอบตรวจสอบหัวข้อโครงงานไม่ซ้ำซ้อนกับปีที่ผ่าน ตามเอกสารแนบดังนี้

รายชื่อหัวข้อโครงงานพิเศษ 1 ปีการศึกษา 2557-2559

โดยบทความที่นำเสนอ จะต้องตีพิมพ์ในระหว่าง ปี ค.ศ. 2012-ปัจจุบัน

ให้นักศึกษายื่นเอกสาร “ใบเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ 1” พร้อมแนบสำเนาบทความ 1 ชุด ในวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 13.00 น. บริเวณกล่องรับหัวข้อโครงงานพิเศษ 1 หน้าห้องภาควิชาเท่านั้น

การพิจารณาหัวข้อที่ซ้ำซ้อนกันจะให้สิทธิ์หัวข้อที่นำส่งก่อน

โดยจะประกาศหัวข้อที่ซ้ำซ้อนและต้องเปลี่ยนหัวข้อใหม่
ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

 

Link  :