การใช้โปรแกรม LISREL

 lisrel-430x280

การใช้โปรแกรม LISREL

– เพื่อสร้างโมเดลการวิจัย และกำหนดสมมุติฐาน
– เพื่อให้ทราบองค์ความรู้ที่ค้นพบในอดีต ไม่ทำการวิจัยซ้ำ แต่ทำการวิจัยเสริมให้ลุ่มลึก
– เพื่อให้ได้แนวคิดในการออกแบบงานวิจัย

ดาวน์โหลด