การส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์นำส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตามโควตาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564
โดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง

การส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์