การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการเตรียมพร้อมเพื่อสหกิจศึกษาและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนการเตรียมพร้อมเพื่อสหกิจศึกษาและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558"