การสร้างบทเรียนด้วย Moodle

Moodle-icon-430x280

การสร้างบทเรียนด้วย Moodle Moodle เป็นระบบอีเลิร์นนิ่งสำหรับครู หรือ อาจารย์ ที่ใช้ในการเตรียมแหล่งข้อมูล เพื่อสร้างบทเรียนให้กับนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด