การจัดการความรู้เพื่อปรังปรุงองค์กร

การจัดการความรู้เพื่อปรังปรุงองค์กร

km2-430x280

สื่อการเรียนรู้ – การจัดการความรู้เพื่อปรังปรุงองค์กร ในเอกสารจะเสนอแนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้KM เพื่อปรับปรุงองค์กร พร้อมทั้งตัวอย่าง

ดาวน์โหลด