กรุงเทพประกันภัยรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2560

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานประจำปี 2560 BKI Internship Program

ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี ที่น้องๆนิสิตและนักศึกษา จะได้รับประสบการณ์การทำงานจริงกับองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งสามารถเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ความชำนาญในวิชาชีพของตนเองต่อไป

ระยะเวลาโครงการ : 1 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลคัดเลือก 15 มีนาคม 2560

สิ่งที่จะได้รับ

 • หนังสือรับรองการฝึกงาน
 • เบี้ยเลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน

คณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

การสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่

หรือสมัครผ่านทางอีเมล์ internship@bangkokinsurance.com

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัติโดยย่อ (resume)
 • รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 285 8558