ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา

ลงทะเบียนกิจกรรมเสริมทักษะ “ฟังเพื่อการจับประเด็น”และ “การใช้ Visual Basic for Application บน MS-Excel”

ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ ได้มีการ […]

กำหนดยื่นเอกสารหัวข้อโครงงานพิเศษ 1

กำหนดยื่นเอกสารหัวข้อโครงงานพิเศษ 1 ให้นักศึกษาตรวจสอบต […]

ภาควิชาฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการทำงาน

ภาควิชาฯ จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ […]

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง DIGITAL INNOVATION OFFICER

 

เมืองไทยประกันภัยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัคร : นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาที่เปิดรับสมัค […]

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)   […]

Posts not found