ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา

ประกาศคะแนนวิชา Statistics in Everyday Life ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศคะแนนวิชา Statistics in Everyday Life ประจำภาคเรี […]

การนำส่งหัวข้อสัมมนา

ขอแจ้งการนำส่งหัวข้อสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ให้นัก […]

ลงทะเบียนกิจกรรมเสริมทักษะ “ฟังเพื่อการจับประเด็น”และ “การใช้ Visual Basic for Application บน MS-Excel”

ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ ได้มีการ […]

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง DIGITAL INNOVATION OFFICER

 

เมืองไทยประกันภัยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัคร : นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาที่เปิดรับสมัค […]

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)   […]

Posts not found